Cost / Benefit Analysis

ניתוח עלות/תועלת: מד מים

By יוני 27, 2024No Comments

Sm@RT במימון האיחוד האירופי

כלי / טכנולוגיה: מד מים

ניתוח שהוכן על ידי (מדינה): צרפת

סוג הייצור שהכלי/הטכנולוגיה רלוונטיים עבור: חלבי / בשר / שניהם

תיאור חוות ה”בנצ’מרק” שעבורה מתבצע הניתוח:

מדינה: צרפת

סוג ייצור:

בעיקר בחוץ / שוכנים 0-3 חודשים בשנה / שוכן 4-8 חודשים בשנה / בעיקר בתוך הבית

אזור מרעה בחווה:

מין: כבשים

מספר בעלי חיים: 545

גזע: לאקון

מספר עובדים: 3

עלויות

הגדרה ראשונית

עלויות הון (פריטים גדולים כגון ארגז שקילה, שרטוט אוטומטי וכו’):

€1 – €500 / €501- €1,000 / €1,001-€2,500 / €2,501-€5,000 / €5,001-€15,000 / > €15,000

עלויות בודדות (פריטים קטנים יותר, למשל לכל תג, לכל מדגם, לכל צווארון):

€1 – €20 / €21-€50 / €51-€200 / €201-€500 /> 500 אירו

עלויות ליסינג ציוד (אם לא נרכש):

שנתי / חודשי / שבועי / €1 – €50 / €51-€200 / €201-€500 / > 500 אירו

משך החיים של הטכנולוגיה (בערך כמה זמן היא תחזיק מעמד לפני שיהיה צורך בהחלפה)?

1 – 4 שבועות / 1-6 חודשים / 6 – 12 חודשים / 1-2 שנים / 2-5 שנים / > 5 שנים

דרישות תשתית החווה:

הקטנת / להגביר / ללא שינוי /

אחוז בעלי החיים בתוך העדר/עדר שמשתמשים/מצוידים/מנצלים את הטכנולוגיה?

100%

עלויות שוטפות

דרישות מקור מתח (סמן את כל מה שמתבקש):

לא דרוש / רשת / סוללה / שמש / אַחֵר

דמי מנוי – צריך? כן / לא

אם כן

לכל עדר/עדר: 1 אירו – 50 אירו שנתי

לכל בעל חיים בודד: יַרחוֹן €51 – €200

ליחידה: שבועי / €201 – €500 / מעל 500 אירו

נדרשים רישיונות או אישורים נוספים? לא / כן – שנתי / כן – חודשי / כן – שבועי

אם כן, עלות:

€1 – €50 / €51 – €200 / €201 – €500 / מעל 500 אירו

עלות תחזוקה – כלולה במנוי? כן / לא / לא ישים

אם לא, עלות לחודש:

€1 – €50 / €51 – €200 / €201 – €500 / מעל 500 אירו

תחזוקה / חלקי חילוף:

קל להשגה / קשה להשיג / לא ניתן להשיג / לא יודע

תמיכה טכנית / מכנית ניתנת בחווה, לאחר הרכישה? כן / לא

דרישות אימון

נדרשת הכשרה להתקנה/שימוש? כן / לא

אם כן, טווח זמן?

עד שעה / חצי יום / יום שלם / עוד

נדרש ייעוץ טכני נוסף (למשל זמן יועץ)? כן / לא

האם יש עלויות נוספות הקשורות להדרכה ו/או ייעוץ טכני? כן / לא

יתרונות

(סמן את כל מה שמתאים)

הַנהָלָה

עבודה / חיסכון בזמן.

דיוק הרשומות (בריאות, ניהול, תנועות וכו’).

החלטות ניהול עבור קבוצות בעלי חיים.

ניהול טוב יותר של בעלי חיים פרטניים.

שימוש משופר בתרופות.

תזונה טובה יותר / עמידה בדרישות טוב יותר.

שימוש משופר במשאב הזנה (רעייה, תרכיזים וכו’).

שיפורי איכות המוצר (כגון חציר, פגר, גידול, חלב וכו’).

מידע מוגבר על מערכת הייצור.

הזדמנות לשיתוף/העברת מכשיר (יותר ממיקום אחד ).

בעל חיים

לחץ מופחת לבעלי החיים.

שיפור הרווחה של בעלי החיים.

מידע נוסף על התנהגות בעלי חיים.

מידע על צריכת מים / זמינות מים.

מידע על צריכת מזון / זמינות מזון.

טֶכנִי

תאימות עם מכשירים אחרים.

קלות העברת נתונים לתוכנה אחרת .

קל לשימוש לאחר ההתקנה.

אַחֵר

לחץ מופחת לחקלאי/צוות.

יתרונות סביבתיים (למשל הפחתת בזבוז, שיפור המגוון הביולוגי וכו’)

עוזר למשוך מצטרפים חדשים לענפי הגירה הקטנים.

סיכום כולל:

קלות שימוש? סולם 1 (מסובך) – 10 (פשוט)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

תמורה לכסף ( עבור סוג זה של חוות בנצ’מרק )?

כן / לא / אולי

האם להמליץ ​​על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש בסוגים אחרים של חוות?

כן / לא / אולי

הערות נוספות?

עלות מד מים והמשדר שלו נמוכה אך מכשיר ההקלטה והשידור חשוב יותר ברכישה ומקושר למנוי לייעוץ והורדת הנתונים אונליין.

Close Bitnami banner
Bitnami